ဟိုတုန္းက


ဟိုတုန္းက ငါနဲ႔
အခု ငါ
အေတာ္ကြာသြားပါလားေနာ္
အနိစၥ
ဒုကၡ
အနတၱ

Comments