Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Wednesday, April 23, 2014

ဘယ္သူက ဘာ


ဘယ္သူက ဘာ
ဘယ္ဝါက ဘာ
ဘယ္သူ ဘယ္ကလာ
ဘယ္သူ ဘယ္လို ေဖာက္ ဆိုတာ
အခ်ိန္နည္းနည္းေစာင့္ၾကည့္
သိတာပါ။
ဖံုးေနဖိေန
ကာေနလို႔လည္း
အပိုပါပဲ ဆရာရယ္။

No comments: