Posts

အျမင္ထဲက ဘ၀၊ ဘ၀ထဲက အျမင္

အလွဓမၼ၊ စက္တင္ဘာနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ အဇၥ်တၱမ်ား

စစ္တပ္ႏွင့္ ပါဏာတိပါတကံ

တစ္ခါက....

ၿမိဳ႕စားၾကီးပါယာသိႏွင့္ တမလြန္ဘ၀ျပႆနာ (နိဂံုး)

ၿမိဳ႕စားၾကီးပါယာသိႏွင့္ တမလြန္ဘ၀ျပႆနာ (၆)

ၿမိဳ႕စားၾကီးပါယာသိႏွင့္ တမလြန္ဘ၀ျပႆနာ (၅)