ပီနန္ေက်ာင္းႀကီး၏ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ပဲြေတာ္ႏွင့္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္တရားပဲြ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား
Comments