ပီနန္းၿမိဳ႕၊ ဓမၼိကာရာမျမန္မာေက်ာင္း ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား
Comments