Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Monday, January 18, 2010

သံုးခ်က္သိမွာ တတိယာ (၃)


နိမိတ္စားရပံု နည္းတစ္နည္းကို ဆက္လက္ ျပဆိုပါအံုးမည္။ အလ်ားကန္႔လန္႔စားနည္းဟု ေခၚပါသည္။ ျပဆိုခဲ့ၿပီးေသာနည္းမွာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ မုန္႔ေထာင္းသလို တိုက္ဖ်က္ရေသာေၾကာင့္ ေဒါင္လိုက္စားနည္းဟု ေခၚသည္။ အခုစားနည္းမွာ ကန္႔လန္႔လႊဆဲြသကဲ့သို႔ေသာ စားနည္းျဖစ္ေလသည္။ ဤမွ်သာထူးပါသည္။ အက်ိဳးသေဘာကား အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ နံပါတ္ ၂၇-ပံုသည္ ကန္႔လန္႔နိမိတ္စားရန္ နားတစ္ဖက္မွ မႈတ္ေသာထြက္ေလႏွင့္ နိမိတ္ထုတ္ထားရပံုကို ျပသထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ပံုမွာ မႈတ္ေသာေလႏွင့္ ငါ၏နားတစ္ဖက္မွ အတုတ္လက္ညွိဳးခန္႔၊ အရွည္ ၆-ေတာင္ခန္႔ လင္းလင္းႏွင့္ အဖ်ားညီညီထုတ္၍ ထားအံ့။ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္လိုက္လွ်င္ ဖန္မီးေခ်ာင္းၾကီး ခလုတ္ကို ဖြင့္ထားလိုက္သကဲ့သို႔ လင္းခနဲ ေပၚထြက္လာေပလိမ့္မည္။ ေပၚသည္ဆုိေသာ္လည္း ဦးစြာ စိတ္က ညႊတ္၍ ေပၚေပးရသည္။ စိတ္မညႊတ္ဘဲ နိမိတ္သက္သက္ကိုသာ အေျပးအျပန္စသည္ျဖင့္ နိမိတ္ကစားလွ်င္ မရႏိုင္ဟု အခ်ိဳ႕ေယာဂီမ်ား ထင္ျမင္ေနတတ္ၾကသည္။

အဓိစိတၱ၊ စိတၱ၀ိသုဒၶိတို႔၏သေဘာကား ၿပိဳင္ဘက္မရွိေသာ တန္ခိုးသတၱိရွိေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဥပစာရနိမိတ္သေဘာကို မဆိုထားဘိ။ သာမန္စိတ္သည္ပင္ စၾကာ၀ဠာအနႏၲကို မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္မွ်ႏွင့္ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ အဓိစိတၱအလုပ္မ်ိဳးကို အစိုးရေသာ ေယာဂီအေနျဖင့္ အဘယ္မွာ ႐ႈမွတ္၍ မရဘဲ ရွိႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေနရာတက် ႐ႈတတ္ဖို႔သာ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ပုဏၰကဘီလူးမင္း စီးနင္းေသာ အႆဓိုရ္နတ္ျမင္းသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပးသြားႏုိင္ေပသည္။ ေကာရပၸနတ္မင္းအား ျမင္း၏အစြမ္းကို ျပ၏။ အႆဓိုရ္နတ္ျမင္းတို႔၏သေဘာသည္ အရွိန္ျဖင့္ေျပးသြားရာ၌ မီးစကို ၾကိဳးခ်ည္၍ အားစိုက္ရမ္းေသာအခါ မီးကလာပ္ခ်င္းဆက္စပ္လွ်က္ မီး၀ိုင္းၾကီးျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရသကဲ့သို႔ ျမင္းမ်ားအတန္းလိုက္ေျပးေနသည္ဟု ထင္ျမင္လာရတတ္သည္။ အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ္လည္း အာ႐ံုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေပၚသို႔ ေက်ာ္၍ေျပးလႊားေနေသာ စိတ္၏လ်င္ျမန္ျခင္းကိုကား မမွီႏိုင္။ လ်င္ျမန္ေသာအရာတို႔တြင္ စိတ္သည္ တန္ခိုးအၾကီးဆံုးႏွင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုးျဖစ္ေပသည္။ စိတ္ႏွင့္တူေသာလ်င္ျမန္ျခင္းဟူ၍ မရွိႏိုင္ေပ။

တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ဓုန္းဓားသြားတစ္ေထာင္တပ္ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္စက္၀ိုင္းအတြင္း၌ အရွိန္မျပတ္ဒရစပ္လည္ေနစဥ္ ဂုမၻာန္နတ္ေယာက္သည္ ကၽြမ္းဘားအကကို ကလွ်က္ ထိုသင္ဓုန္းဓားသြားတစ္ေထာင္ကို လြတ္ေအာင္ ကျပႏုိင္၏။ အလြန္လ်င္ျမန္လွေပသည္။ ထို႔ထက္ စိတ္၏လ်င္ျမန္ျခင္းသည္ ပို၍ လ်င္ျမန္သည္။ စိတ္သည္လည္း ထိုစက္၀ိုင္းအတြင္း၌ အလွည့္ခိုင္းလွ်င္ ဂုမၻာန္နတ္၏ကၽြမ္းဘားအကႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္ဓုန္းဓားသြားတစ္ေထာင္ႏွင့္လည္းေကာင္း ဘာႏွင့္မွ် မထိရေအာင္ ေျပးႏုိင္ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိရွိပါသည္။


ဤမွ်တန္ခိုးၾကီးလွေသာ ေယာဂီ၏စိတ္ျဖင့္ နံပါတ္ ၂၈-ပံုတြင္ ျပသထားေသာ လက္ညွိဳးခန္႔အက်ယ္ခ်ဲ႕ရန္၊ နိမိတ္စားရန္ ခက္ခဲေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွ်ေလာက္တန္ခိုးသတၱိရွိေသာ သမၼာသမာဓိစိတ္ရွိပါလွ်က္ အားထုတ္၍မရဟုဆိုလွ်င္ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကိုင္ထားသူကို သားေရေလးဂြႏွင့္လူက ပစ္သတ္၍ေသရေသာသူဥပမာကဲ့သို႔ ထိုေယာဂီထက္ညံ့ေသာသူ ဘယ္မွာရွာ၍ ေတြ႕ပါေတာ့အံ့နည္း။

No comments: