Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Tuesday, August 10, 2010

အခြင့္အေရး


(၁)
“အခြင့္အေရး”ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို ေန႔စဥ္ဘ၀၊ ေန႔စဥ္အသံုးမ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ အသံုးမ်ားသေလာက္ အမွန္တကယ္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားေလေလ သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸာယ္ေလးမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စကားလံုးက တစ္လံုးတည္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာဌာနအားေလွ်ာ္စြာ ေကာင္းေသာဆိုလိုခ်က္ႏွင့္ ဆိုးေသာဆိုလိုခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးကို သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ “အခြင့္အေရး”ဟူသည္ “အခြင့္အေရးယူတယ္၊ အခြင့္အေရးသမား”လို႔ သံုးႏႈန္းလိုက္လွ်င္ မေကာင္းေသာအဓိပၸာယ္ထြက္ၿပီး “အခြင့္အေရးကို အမိအရ အသံုးခ်လိုက္တယ္”လို႔ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေသာအဓိပၸာယ္ျဖစ္ဖို႔ မ်ားေလသည္။

(၂)
ဗုဒၶ၀ါဒက လူ႕အျဖစ္ကို “တကယ့္မဟာ အခြင့္အေရးၾကီး”အျဖစ္ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ၃၁-ဘံု၀ါဒႏွင့္ဘ၀လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကို တည္ခင္းထားသည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ပန္းတုိင္သို႔မဆို လူ႕ဘ၀ကေန သြားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ (ျခြင္းခ်က္….သုဒၶါ၀ါသဘံုမွလည္း ဘ၀လြတ္ေျမာက္ရာသို႔ သြားႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဘံုေရာက္ဖို႔အတြက္ လူ႕ဘ၀က အားထုတ္မႈမ်ား ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္သည္)။ လူ႕အျဖစ္ကိုသာ မရခဲ့လွ်င္ အထက္အထက္လြတ္ေျမာက္ရာႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ရာ ဘ၀မ်ားသို႔ မေရာက္ႏုိင္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူ႕ဘ၀၊ လူ႕အျဖစ္ကို မဟာအခြင့္အေရးၾကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ထိုအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံၾကဖို႔ ေျပာထားျခင္းျဖစ္သည္။

(၃)
နယ္ေျမေဒသတစ္ခုသို႔ စီးပြားရွာထြက္ေသာအခါ၊ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပညာသင္ခြင့္၊ စီးပြားရွာခြင့္ ရေသာအခါ….. စေသာ ေကာင္းမြန္ၾကီးက်ယ္ေသာအရပ္သို႔ ထြက္ခြာမည့္သူမ်ားကို လူၾကီးမိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ေျပာတတ္ၾကသည္။ “အခြင့္အေရးကို ရေအာင္ ယူခဲ့”။ “ရလာတဲ့အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံနဲ႔”။
စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း မိမိတို႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးအျမတ္မ်ားမ်ား ရႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ “ဒါက ငါတို႔အတြက္ မဟာအခြင့္အေရးၾကီးပဲ၊ လက္လြတ္ခံလို႔ မျဖစ္ဘူး”ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ တိုင္းတစ္ပါးလက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ေနရေသာ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္လည္း အျခားတိုင္းျပည္က စစ္အကူအညီမ်ား ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခံရလွ်င္ “ဒါက ဒို႔ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးပဲ”ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္….. အခြင့္အေရးကို မည္သို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကမည္နည္း။ “အခြင့္အေရး”ဟူသည္ မိမိ၏ ပုဂၢလိကေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သို႔မဟုတ္ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဇြဲသတၱိအျပည့္ျဖင့္ ေဆာက္ရြက္လိုေသာစိတ္ဓာတ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤအဓိပၸာယ္က မိမိ၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ ဇြဲလံု႔လ၊ အသိပညာမ်ားကို အသံုးခ်သူ၊ ေပးဆပ္သူမ်ားကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(၄)
“အခြင့္အေရး”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ထိုမွ်ႏွင့္ မရပ္ေသးပါ။ တစ္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းက “ဒီလူကို ကိုယ္ သိပါတယ္၊ ဒီလူက အခြင့္အေရးသမားပါကြာ”ဟု ဆိုသည္။
ေနာက္ၿပီး အဖဲြ႕အစည္းၾကီးတစ္ခုက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာသံၾကားရသည္။ သူသည္ ထိုအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ထိုက္သူ အရည္အခ်င္း မရွိသည္ကို လူတိုင္း သိျမင္ထားသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သူသည္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအထဲမွ တစ္ဦး၏ေကာက္ခ်က္တြင္ “ဒီလူက အခြင့္အေရးကို ေခ်ာင္းေနတဲ့သူပါကြာ၊ သူ ဒီရာထူးရဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံစည္ေနခဲ့တာ”ဟု ၾကားလိုက္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ “ဒီလူက အခြင့္အေရးသမားကြာ”ဆိုေသာ စကားမ်ိဳးကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလုိ ၾကားသိေနရေလသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ “အခြင့္အေရး”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို မည္ကဲ့သို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကအံုးမည္နည္း။ “အခြင့္အေရး”ဟူသည္ မိမိ၏ပုဂၢလိကခ်မ္းသာအဆင္ေျပေရးအတြက္ (ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး) အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ သူတစ္ပါးအေပၚ အျမတ္ထုတ္ခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိျပန္သည္။ ဤအဓိပၸာယ္က မိမိ၏ တစ္ကိုယ္ေရခ်မ္းသာျပည့္စံုမႈ၊ အာဏာရွိမႈအတြက္ အမ်ားကို အသံုးခ်တတ္ေသာ ကလိမ္ကက်စ္ အေခ်ာင္သမားမ်ားကို ရည္ညႊန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

(၅)
“ေပးဆပ္သူ”တို႔၏ စိတ္ဓာတ္က မိမိလိုခ်င္တာကို ဇဲြလံု႔လအျပည့္ျဖင့္ ရေအာင္ၾကိဳးစားသည္။ ၿပီးလွ်င္ ထိုဇဲြ႕လံုလ၏အက်ိုးရလဒ္ကို မွ်ေ၀စိတ္ျဖင့္ ခံစားသည္။ “အေခ်ာင္သမား”တို႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္လည္း မိမိလိုခ်င္တာကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ရေအာင္ၾကိဳးစားသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦး ကြာဟေနသည့္အခ်က္မွာ ေပးဆပ္သူက သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေပးထားသည္။ အေခ်ာင္သမားက မိမိလိုခ်င္သည့္အရာအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားေဘာင္ေတြကို မထား၊ “မရရသည့္နည္းျဖင့္၊ မျဖစ္ရင္ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္”ဟူေသာ မူကို လက္ကိုင္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေပးဆပ္သူက မိမိႏွင့္ထိုက္တန္သမွ်ကိုသာ ဆုပ္ကိုင္သည္။ အေခ်ာင္သမားက အကုန္ ေမာင္ပိုင္စီးခ်င္သည္။ မည္သည့္အရာကိုပဲလုပ္လုပ္ သူ႕လက္သူ႕ေျခ ျဖစ္ခ်င္သည္။ ေပးဆပ္သူက အာဏာရခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ငါမွငါဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ကို မက်င့္သံုး။ အေခ်ာင္သမားက အာဏာရသည္ကို ဘီလူးေခါင္းတပ္ဆင္လိုက္ရသလို ထင္မွတ္သည္။

ေပးဆပ္သူက အဖဲြ႕အစည္း၏စုေပါင္းအားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အေခ်ာင္သမားက ငါၿပီးမွၿပီးသည္ဟု ထင္သည္။ ေပးဆပ္သူက လဲေနသူကို ေတြ႕လွ်င္ ထူေပးခ်င္သည္။ အေခ်ာင္သမားက လဲေနသူကို တက္နင္းသြားခ်င္သည္။

(၆)
လူဆိုသည္မွာ တပ္မက္မႈ၊ ဆာေလာင္မႈတစ္မ်ိဳးစီျဖစ္ရာ မိမိတို႔ တပ္မက္ရာပန္းတုိင္ကို အေရာက္လွမ္းေနရေပမည္။ လိုရာပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔အတြက္ မည္သို႔မည္ပံု အားထုတ္က်င့္သံုးရမည္နည္း။ မိမိတို႔ဘ၀ခရီးေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ အခြင့္အေရးကို မိမိႏွင့္အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အမိအရအသံုးခ်သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ပင္ အေရးပါလွေပသည္။
အေခ်ာင္သမားအခြင့္အေရးသမား မျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္က်င့္တရား၊ သို႔မဟုတ္ လူ႕က်င့္၀တ္တရားဟူေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္သြားရေပမည္။ အေခ်ာင္းသမားတို႔သည္ကား ဘ၀ခရီးကို ဇဲြနပဲႏွင့္ေတာ့ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ့္က်င့္တရားဟူေသာ ၀တ္စံုကို ဆင္ျမန္းထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္လံုးတီးလမ္းေလွ်ာက္ေနသူကဲ့သို႔ ရွက္စရာပင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

(၇)
အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ဖို႔အတြက္ ပန္းတုိင္ထားရွိရမည္။ ထိုပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ (ထိုပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိရမည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကိုယ့္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံထားရမည္။ ထိုအခ်က္ျပည့္စံုလွ်င္ မည္သည့္ခရီးကိုမဆို ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “သင္တို႔ သူေဌးၾကီး ျဖစ္ခ်င္သလား။ သူေဌးၾကီးျဖစ္ခ်င္ရင္ သူေဌးၾကီးတစ္ဦး ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ (၁) ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈ (၂) ကိုယ္က်င့္သီလျဖည့္ဆည္းမႈ (၃) သူေဌးၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို သိရွိထားမႈ (ဗဟုသုတ) (၄) မွ်ေ၀သံုးစဲြမႈ (ရဲေဘာ္စိတ္ထားရွိမႈ) ႏွင့္ (၅) သူေဌးၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း အတတ္ပညာတို႔ကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းက်င့္သံုးၾကပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိ၏စိတ္ကို သူေဌးၾကီးျဖစ္ရမယ္လို႔ အၿမဲတမ္း ႏွလံုးသြင္းပါ။ ဒါဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ သူေဌးၾကီး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ (မွတ္ခ်က္…လိုသမွ်ေလးကိုသာ ယူထားသည္။ အက်ယ္ၾကည့္လိုက ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ သခၤါ႐ုပပတၱိသုတ္ကို ႐ႈေတာ္မူ)။

ထို႔အျပင္ နတ္သားျဖစ္လိုလွ်င္၊ ျဗဟၼာျဖစ္လိုလွ်င္၊ မည္သည့္ဘ၀မွာမွ မျဖစ္လိုေတာ့လွ်င္….(မိမိတို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္လိုလွ်င္) အထက္ပါ အခ်က္ငါးခ်က္ကို က်င့္သံုးလို္က္နာၿပီး အၿမဲမျပတ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု ႏွလံုးသြင္းထားႏိုင္လွ်င္ လုိရာဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဆက္လက္ေဟာၾကားထားသည္။

အထက္ပါ ေဟာၾကားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူတို႔၏ ျဖစ္လိုမႈ၊ ရလိုမႈကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပန္းတုိင္ကို မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုပန္းတိုင္ကို အေခ်ာင္သြားလို႔ မရ။ ထိုက္သင့္ေသာ အမူအက်င့္၊ အေတြးအေခၚ၊ စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္သာ သြားေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုငါးခ်က္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတိုင္း မထားဘဲ လူတစ္ဦး၏ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္အသိပညာမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။

(၈)
အေခ်ာင္သမားအတြက္ ခဏတာ ေအာင္ျမင္မႈသာရွိသည္။ ဆႏၵတစ္ခုအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္အလုပ္ကို တြဲစပ္ခ်ည္ေႏွာင္ေပးထားႏုိင္သူမ်ားအတြက္မူကား တိက်ခိုင္မာတည္တံ့ေသာေအာင္ျမင္မႈက သူ႕အလိုအတိုင္းျဖည္းဆည္းေပးဖို႔ အဆင္သင့္ေနပါလားဆိုတာကို ေတြးမိေသာအခါ “အခြင့္အေရး”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရေလးက ရင္ထဲတြင္ လင္းလက္လာေနခဲ့ပါသည္။

2 comments:

mabaydar88 said...

ဘုန္းဘုန္း ဘုရား

ဖတ္လို႕ အင္မတန္ ေကာင္းလွပါ၏..။ တပည့္ေတာ္က အေခ်ာင္သမားနဲ႕ ေပးဆပ္သူ တို႕၏ စိတ္ဓာတ္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ျပထားတယ္လို႕ ယူဆပါ၏..။

တပည့္ေတာ္က ေတာ့ ေကာင္းတာေတြကို မ်ားမ်ားလုပ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္မိပါေသးသည္..။ အတၱ မ်ားကို တက္ႏိုင္သေလာက္ ကင္းေအာင္ က်ိဳးစားခ်င္ပါ၏..။ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ လက္ေတြ႕မွာ ပါမလည္း ဆိုတာကေတာ့ တေျဖးေျဖး လုပ္ယူ ရမွာပါပဲဘုရား..။

အခုပဲ ဆရာ ဆန္းလြင္ တရားေတြ နားေထာင္ၿပီး တို႕ေတာ့ လူ႕ဘဝကေန စြန္႕ဖို႕မ်ား လာေျပာေနသလားမသိဘူးလို႕ အမ်ိဳးသားနဲ႕ ေျပာေနတာဘုရား..။

စာေကာင္းေတြ ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ဘုရား..။

ေအာက္က ပို႔စ္ အေမးအေျဖကို ဖတ္ပါ၏.. ေသခ်ာ အေခါက္ေခါက္ စိတ္ေအးေအးနဲ႕ ျပန္ဖတ္ဦးမယ္ဘုရား.. ဒါမွ ေသခ်ာနားလည္မွာ.. ေမးစရာေပၚလာရင္လည္း ေမးခ်င္ပါေသးတယ္..။

မေဗဒါ (၈၈)

ေ၀ေႏွာင္းလြင္ said...

စာေတြကိုဖတ္ၾကည့္လိုက္မိတိုင္း အေကာင္းေတြခ်ည္းေတြ႔ေနရပါတယ္ဘုရား။ ေရးလိုက္တိုင္းစာတိုင္းကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ႀကီးမေျပာခ်လိုက္ဘဲနဲ႔ဒီလိုဆိုရင္ ေရာ့..ဒီအတိုင္းေလးလုပ္ၾကည့္လုိက္ပါလား-ဆိုၿပီးလမ္းေၾကာင္းခင္းေပးတဲ့သေဘာနဲ႔ေရးသားပံုေလးကို သေဘာက်ေနမိတယ္ဘုရား။