Dictionary/အဘိဓာန်

Blogspot Dictionary

Blogspot Dictionary

Friday, May 29, 2009

ကူဋဒႏၲသုတ္ေတာ္အား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (ျမတ္ဗုဒၶ၏ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေရး)

ယခင္အဆက္......

ပူေဇာ္သူ၏ အဂၤါရွစ္ပါး

မဟာဝိဇိတမင္းသည္ ရွစ္ပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
(၁) အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတုိ႔မွ ေကာင္းေသာ ဇာတ္ရွိ၏၊ ဘုိးေဘး ခုနစ္ဆက္တုိင္ေအာင္ မ်ဳိး႐ုိးသန္႔ေသာ အမိဝမ္းရွိ၏၊ ဇာတ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားျဖင့္ အပယ္မခံရ၊ အကဲ႔ရဲ႕ မခံရ။
(၂) အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ရွိ၏၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိ၏၊ ျမတ္ေသာ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိ၏၊ ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ ကုိယ္ရွိ၏၊ ခံ့ညားေသာ ကုိယ္ခႏၶာရွိ၏။
(၃) ၾကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ေရႊေငြရွိ၏၊ မ်ားေသာႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာစပါးရွိ၏၊ ျပည့္ေသာ ဘ႑ာတုိက္ က်ီၾကရွိ၏။
(၄) ဗုိလ္ပါအင္အား ရွိ၏၊ သစၥာရွိေသာ အမိန္႔ကုိ ႐ုိေသစြာ လုိက္နာေသာ အဂၤါေလးပါးရွိေသာစစ္သည္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ (စစ္သည္ဗိုလ္ပါ) အျခံအရံျဖင့္ ရန္သူတုိ႔ကုိ ဖိႏွိပ္လႊမ္းမုိးေနသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္၏။
(၅) သဒၶါတရားရွိ၏၊ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲတတ္၏၊ (အျမတ္ကုိ ေပးတတ္ေသာ) အလွဴရွင္ျဖစ္၏၊ ရဟန္းပုဏၰား အထီးက်န္သူ ခရီးသြား ဖုန္းေတာင္းယာစကာတုိ႔အတြက္ မပိတ္ေသာ တံခါးရွိ၏၊ ေရတြင္းသဖြယ္ျဖစ္၍ ေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ျပဳ၏။
(၆) အထူးထူး အျပားျပား မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
(၇) ဤသည္ကား ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း၊ ဤသည္ကား ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္းဟု ထုိထုိစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ သိ၏။
(၈) ပညာရွိ၏၊ လိမၼာ၏၊ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ရွိ၏၊ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္လတၱံ႕ အက်ဳိးတုိ႔ကုိ့ၾကံဆျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္၏။
မဟာဝိဇိတမင္းသည္ ဤရွစ္ပါးေသာ အဂၤါတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤသုိ႔လွ်င္ ရွစ္ပါးေသာ ဤအဂၤါတုိ႔သည္လည္း ထုိယဇ္၏သာလွ်င္ အရံအတားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊

ေလးပါးေသာ အဂၤါအေၾကာင္း
အၾကံေပးျဖစ္သူ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္လည္း ေလးပါးေသာ အဂၤါတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
(၁) အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတုိ႔မွ ေကာင္းေသာ ဇာတ္ရွိ၏၊ ဘုိးေဘးခုနစ္ဆက္ တုိင္ ေအာင္မ်ဳိး႐ုိးသန္႔ေသာ အမိဝမ္းရွိ၏၊ ဇာတ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားျဖင့္ အပယ္မခံရ၊ အကဲ႔ရဲ႕ မခံရ။
(၂) ေဝဒက်မ္းလာ ဂါထာတုိ႔ကုိ ရြတ္ဆုိတတ္၏၊ ေဝဒက်မ္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္၏၊ အဘိဓာန္ 'နိဃ႑ဳ' က်မ္း၊ အလကၤာ 'ေကဋဳဘ' က်မ္း၊ သဒၵါ 'အကၡရပၸေဘဒ' က်မ္း၊ ငါးခုေျမာက္ ဣတိဟာသ က်မ္းႏွင့္တကြေဗဒင္သံုးပံုတုိ႔၏ တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္၏၊ ပဒက်မ္းကုိ တတ္၏၊ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းကုိ တတ္၏၊ ေလာကာယတက်မ္း၊ မဟာပုရိသလကၡဏာက်မ္းတုိ႔၌ အၾကြင္းမဲ႔ တတ္ေျမာက္၏။
(၃) သီလရွိ၏၊ ႀကီးပြါးေသာ သီလရွိ၏၊ ႀကီးပြါးေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
(၄) ပညာရွိ၏၊ လိမၼာ၏၊ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ရွိ၏၊ ယဇ္ေယာက္မကုိင္ေသာ သူတုိ႔တြင္ ပဌမေသာ္လည္းေကာင္း ဒုတိယေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။
ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္ ဤေလးပါးေသာ အဂၤါတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤသုိ႔လွ်င္ ေလးပါးေသာဤအဂၤါတုိ႔သည္လည္း ထုိယဇ္၏သာလွ်င္ အရံအတားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ဤေနရာ၌ ယဇ္ေယာက္မကိုင္ဟူသည္မွာ လူတိုင္းကိုင္ႏိုင္ေသာအရာ မဟုတ္၊ အေတာ္အတန္ ဉာဏ္ပညာၾကီးေသာ ပုဏၰားတို႔သာ ကိုင္ခြင့္ရႏိုင္သည္။ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္လည္း ထိုယဇ္ေယာက္မကို ကိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပထမအၾကီးအကဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအၾကီးအကဲအဆင့္ရွိသည္။

ပူေဇာ္သူ၏ စိတ္ထားသံုးပါး
ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္ မဟာဝိဇိတမင္းအား ယဇ္မပူေဇာ္မီ ေရွးဦးစြာရွိသင့္ေသာ စိတ္ထားသံုးပါးတုိ႔ကုိ ၫႊန္ၾကား၏ -
(၁) ယဇ္ႀကီးပူေဇာ္ရန္ ၾကံစည္ေတာင့္တေနေသာ (ကာလ၌) အသွ်င္မင္းအား ''မ်ားစြာေသာ ငါ၏စည္းစိမ္အစုသည္ ကုန္ခန္းလိမ့္တကား''ဟု တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ အသွ်င္မင္းသည္ ထုိ (သုိ႔ေသာ) ႏွလံုးမသာျခင္းကုိ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။
(၂) ယဇ္ႀကီးပူေဇာ္ဆဲ (ကာလ၌) အသွ်င္မင္းအား ''မ်ားစြာေသာ ငါ၏ စည္းစိမ္အစုသည္ ကုန္ခန္း၏တကား''ဟု တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ အသွ်င္မင္းသည္ ထုိ (သုိ႔ေသာ) ႏွလံုးမသာျခင္းကုိ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။
(၃) ယဇ္ႀကီးပူေဇာ္ၿပီးေသာ (ကာလ၌) အသွ်င္မင္းအား ''မ်ားစြာေသာ ငါ၏ စည္းစိမ္အစုသည္ ကုန္ခန္းေလၿပီတကား''ဟု တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ အသွ်င္မင္းသည္ ထုိ (သုိ႔ေသာ) ႏွလံုးမသာျခင္းကုိ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။
အမွန္အားျဖင့္ ပုဗၺေစတနာ (အလွဴမျပဳမီ ၾကိဳတင္ၿပီး ကုသိုလ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း)၊ မုဥၥေစတနာ (လွဴေနဆဲအခိုက္အတံ့တြင္လည္း ကုသိုလ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း)၊ အပရေစတနာ (လွဴၿပီးေနာက္ကာလတြင္လည္း အလွဴအေၾကာင္းျပန္ေတြးၿပီး ကုသိုလ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း)ဟူေသာ ေစတနာသံုးတန္ျပည့္စံုေနရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အျခင္းအရာဆယ္ပါး
ပုေရာဟိတ္ပုဏၰား ညႊန္ျပေသာ အျခင္းအရာ ဆယ္ပါးမွာ ယေန႔အလွဴေပးပုဂၢိဳလ္တို႔အတြက္ မွတ္သားစရာ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အျခင္းအရာဟူသည္မွာ အလွဴေပးရာတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ၊ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ေသာ အေနအထားဟု ဆိုရမည္ ထင္ပါသည္။ ဤအေနအထားဆယ္ခ်က္ကို ၾကိဳတင္သိျမင္ထားမွသာ အလွဴေပးရာ၌ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္ မဟာဝိဇိတမင္းအား အျခင္းအရာ ဆယ္ပါးကို ၾကိဳတင္ေျပာျပထားျခင္းအားျဖင့္ ေစတနာသံုးတန္ျပည့္စံုေအာင္ ညႊန္ျပထားသည္။

ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္ မဟာ၀ိဇိတမင္းအား -
(၁) အသွ်င္၏ ယဇ္ပြဲသုိ႔ အသက္ကုိ သတ္ေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း လာကုန္လတၱံ႕၊ ထုိသူတုိ႔တြင္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ အသက္ကုိ သတ္ေလ့ရွိကုန္၏၊ ထုိ (အသက္သတ္ျခင္း)ေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔အားသာ (မေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ပါလတံၱ႔)၊ ထုိသူတုိ႔တြင္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ထုိ သူတုိ႔ကုိ အာ႐ံုျပဳ၍ အသွ်င္သည္ ေပးလွဴပူေဇာ္ပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ စြန္႔ၾကဲပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ဝမ္းေျမာက္ပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကုိသာ ၾကည္ေစပါေလာ။
(၂) အသွ်င္၏ ယဇ္ (ပြဲ) သုိ႔ ခုိးယူေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ေသာသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း လာကုန္လတၱံ႕။ပ။
(၃) ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္တုိ႔၌မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၄) မဟုတ္မမွန္ေျပာေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၅) ကုန္းစကားကုိ ေျပာေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၆) ႐ုန္႔ၾကမ္းေသာ စကားကုိ ေျပာေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုန္႔ၾကမ္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၇) ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကုိ ေျပာေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၈) လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း 'အဘိဇၥ်ာ' ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း 'အဘိဇၥ်ာ' မရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၉) ပ်က္စီးေစလုိေသာ စိတ္ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးေစလုိေသာ စိတ္မရွိေသာသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း။
(၁ဝ) မွားေသာ အယူရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မွန္ေသာ အယူရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း လာကုန္လတၱံ႕၊ ထုိသူတုိ႔တြင္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ ထုိ (မွားေသာအယူ) ေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔အားသာ (မေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ပါလတၱံ႕) ထုိသူတုိ႔တြင္ အၾကင္ သူတုိ႔သည္မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ ထုိသူတုိ႔ကုိ အာ႐ံုျပဳ၍ အသွ်င္သည္ ေပးလွဴပူေဇာ္ပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္စြန္႔ၾကဲပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ ဝမ္းေျမာက္ပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကုိသာၾကည္ေစပါေလာ။

အထက္ပါ လမ္းညႊန္စကားရပ္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ - အလွဴခံေရာက္လာသူပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ဒုစရိုက္ (၁၀)ပါးကို ျပဳက်င့္သူမ်ားလည္း ပါလာတတ္သည္။ ဒုစရိုက္ဆယ္ပါးကို မျပဳက်င့္သူမ်ား (သီလျဖဴစင္သူမ်ား)လည္း ပါ၀င္လိမ့္မည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ဒုစရိုက္ျပဳသူမ်ားသည္ သူ႕အျပစ္ႏွင့္သူ မေကာင္းက်ိဳး ရပါလိမ့္မည္။ (သူ႕စရိတ္ႏွင့္သူ သြားပါလိမ့္မည္။) အရွင့္အေနျဖင့္ သီလရွိသူမ်ားကိုသာ အာရံုျပဳၿပီး လွဴလိုက္ပါဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴျပဳသူမ်ားအတြက္ မွတ္သားသင့္ပါသည္။ တခါတရံ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အလွဴမျပဳခင္က ကုသိုလ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ပုဗၺေစတနာအားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အလွဴျပဳစဥ္တြင္ သီလ၊ သမာဓိမရွိေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိအလွဴတြင္ ေတြ႕ျမင္လာရေသာေၾကာင့္ မုဥၥေစတနာ၊ အပရေစတနာမ်ား ပ်က္ယြင္းၿပီး စိတ္ညစ္စရာမ်ား ၾကံဳေတြ႕သြားရတတ္ပါသည္။
အလွဴဒါနၾကီးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္၍ မိမိ၏ အလွဴသို႔ သီလရွိသူမ်ားသာမက၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ယြင္းေနေသာ အလွဴခံမ်ားလည္း ေရာက္လာေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ေရာက္လာလွ်င္လည္း `သူ႕အကုသိုလ္ႏွင့္သူ သြားေပလိမ့္မယ္´ဟု သေဘာထားၿပီး သီလရွိသူမ်ားကိုသာ အာရံုျပဳလွဴဒါန္းျခင္းအားျဖင့္ ေစတနာသံုးတန္ မပ်က္ယြင္းေအာင္ ၾကိဳးစားလွဴဒါန္းသင့္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္....

No comments: